Съвместно създаване в европейски контекст

Обучителен инструментариум за това как да научите Модела „Съвместното създаване“

Инструментариум за това как да научите и познавате Модела на Съвместно създаване в по-контекст от рамката на ЕС. Като се започне от важните данни, събрани по време на фазата на проучването, ще бъде възможно да се обсъдят конкретните обучителни модули, върху които ще бъде фокусирано вниманието.

Ръководството ще се състои от три отделни разделли. Първият ще съдържа списък със съкращения, специално адресирани към управлението на европейски проекти. Вторият раздел на наръчника ще съдържа модулите за обучение на държавните служители. Накрая, в третият раздел ще бъде включен списък и описание на основните програми на ЕС за новия програмен период 2014-2020 г., в които общините биха могли да участват

HANDBOOK_bg

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel