МСъвместно създаване

3 STUDENTS ENROLLED

Тези уебинари са предназначени да представят на участниците идеята за съвместно създаване на местните обществени политики, като се отчете приноса на всички заинтересовани страни от дадена територия. Имат за цел да посочат очертанията, принципите и особеностите на този процес. Дават не само теоретичен аспект на Съвместното създаване, но показват практическата страна на процеса, чрез примери от разрешени казуси.

Целта е да се повиши осведомеността относно рисковете, методите, инструментите и практиките на Съвместното създаване сред служителите от местната администрация, за да започнат процеса на съвместно създаване и/или да приложат този метод на практика в тяхната община.

Модул 1: Какво представлява модела „co-creation“ (съвместно създаване) на местни публични политики?

Модул 2: Фаза 1: Съвместно дефиниране на нуждите

Модул 3: Етап 2: Съвместно намиране на решения

Модул 4: Стъпка 3: Приложение (опции, цели) – колективна приспособимост

Модул 5: Стъпка 4: Последващи действия, комуникация и оценка

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 15 дни
  • Удостоверение за курс

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel