Курс по разработване на европейски проекти

7 STUDENTS ENROLLED

Курсът за европейските програми се основава на резултатите, получени от проведеното проучване „Съвместно създаване“ сред общинските служители. Публичните администрации, в стремежа си да намерят възможности и ресурси за развитието и подобряването на територията и нейните граждани, са силно мотивирани да търсят източници за финансиране, включително и в европейски контекст, за увеличаване и прилагане на възможностите в социалната, екологичната, здравната и предприемаческата сфера.

Предоставянето на целенасочени познания на длъжностни лица от публичната администрация с цел запознаването им с управлението на европейските фондове е начин да се предоставят на публичните органи допълнителни възможности за планиране. В крайна сметка, уменията за планиране и разработване на европейски проекти изискват интегрирането на смесени публично-частни системи, а публичната администрация може да бъде водеща на проектните инициативи, разработени според реалните нужди на гражданите.

Този курс се основава на разпространението на информация за европейските проекти, процеси и инструменти чрез дидактичен и оперативен подход. Резултатът е общ преглед, разделен на следните макро-области:

– Принципи и основи на европейското програмиране

– информация за предстоящи програми: източници

– Техники и инструменти за разработване на проекти

– Основни европейски програми

 

Структура на курса

Курсът е структуриран в 6 модула

  1. Европа и програмите – данни в числа
  2. Методология: разсъждения по „Европейски начин“
  3. Управление на цикъла на проекта
  4. Агенции и програми
  5. Програма „Творческа Европа“
  6. Други програми и структурни фондове

 

В края на всеки модул и за да се премине към следващия е необходимо да се отговори на кратък тест за проверка.

За участието в курса ще бъде издаден сертификат.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 15 years, 2 months
  • Удостоверение за курс

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel