ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

0 STUDENTS ENROLLED

Описание на курса:
Тези три модула ще помогнат на държавните служители да разпознаят реалната ситуация на доброволчеството в Европа и как да внедрят всички добри практики, свързани с доброволчеството, които се развиват на глобално и на общо ниво в Европа и как тя е структурирана и организирана.
Държавните служители ще се запознаят с всички реални възможности на доброволчеството, които съществуват както в европейски мащаб, така и на местно ниво, като се запознаят с някои добри практики, които могат да служат като пример за гражданско доброволчество, развиващо се в Европейския съюз.
Последното намерение е да се представят, обяснят или разширят съществуващите познания на местната администрация по отношение на доброволчеството в местния сектор и ролята на доброволеца в тези условия.

Course index:

Модул 1: ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ЕВРОПА

Модул 2: МОДЕЛЪТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ

Модул 3: НАСОКИ ЗА ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ОБЩИНИТЕ

 

Цели/резултати от обучението на участниците след посещаване на курса

 

Цели на обучението по Модул 1:

 • Да се определи  реалната ситуация на доброволчеството в Европа, с общо описание на европейската рамка.
 • Да се локализира гражданското доброволчество в общините на Европейския съюз и да се представят всички реални възможности за доброволчество, които съществуват както на европейско равнище, така и на местно ниво.
 • Да се обърне внимание на възможностите на Европейския съюз. От Европейската доброволческа служба, Европейския корпус за солидарност и за гражданското доброволчество в ЕС.

Цели на обучението по Модул 2:

 • Да се научи за въздействието и полезността на доброволческата дейност в общините на ЕС.
 • Да се опознае местния опит и добри практики в областта на солидарното образование: дейност на солидарност и нови технологии.
 • Да се осъзнае въздействието на доброволчеството върху бъдещето на едно по-справедливо и солидарно общество в Европейския съюз и в чужбина.

 

Цели на обучението по Модул 3:

 • Да се проучат някои практически случаи и идеи, които да  помогнат на практикуващите да ангажират доброволци в местните общински общности.
  • Да се изучи цикъла на управление на доброволчеството и как да се използват, тълкуват или разширяват съществуващите познания по отношение на доброволчеството в сектора на местната общност и ролята на доброволеца в съответните  общини.
 • Осигуряване на опит, умения и предизвикателства пред държавните служители както в неформални, така и в официални условия, за да се насърчи ежедневната им работа в съответните общини.
TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • 10 years, 1 month
 • Удостоверение за курс

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel